Propietat:

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Any d’actuació:

2016 – 2018

Superfície construïda:

82.900 m²

Consultoría Técnica

  • Assessorament i/o redacció de plecs tècnics, plecs de clàusules administratives, criteris de valoració i les penalitzacions en cas de manca del servei, per a la licitació de diverses contractacions d’obres i/o serveis necessaris per al funcionament de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
  • Valoració d’ofertes tècniques i elaboració d’informes tècnics de valoració de diverses licitacions corresponents a l’externalització dels serveis necessaris per al funcionament de l’hospital.
  • Elaboració d’un Pla Director de les licitacions per a l’externalització dels diferents serveis necessaris per al funcionament de l’hospital i seguiment de l’estat de les licitacions.