Consultoria Legal

Assessorem als nostres clients en el compliment de la normativa, tant per l’obtenció dels permisos i llicències pel funcionament de les activitats de les instal·lacions, com per garantir la seguretat de les persones i la preservació del medi ambient.

 
 

Auditories Legals

Elaboració d’un document d’anàlisi de l’establiment pel compliment de les normatives ambientals (soroll, residus, focus emissors, abocaments…), protecció contra incendis (PCI), accessibilitat i urbanístiques. Desenvolupant la recerca i estudi dels antecedents documentals, portant a terme reunions amb ajuntaments i bombers, assessorant en els tràmits administratius i proposant les solucions més òptimes per resoldre els incompliments normatius.

PDL – Plans Directors Legals

Realització d’un document tècnic on es desenvolupa l’estudi tècnic i econòmic, pla de fases i anàlisi de prioritats de totes les propostes d’actuacions, obres i instal.lacions, derivades de l’auditoria legal per al compliment normatiu i d’aquesta manera regularitzar els permisos d’activitats de l’establiment.

Llicències d’Activitats

Elaboració i tràmit de projectes tècnics de sol.licitud de llicència d’activitats. Assessorament previ i suport en el procés d’obra, gestionant amb l’entitat ambiental de control o l’administració el tancament dels permisos, incloent el certificat final d’activitats.

Projecte executiu d’adequació legal

Realització de projectes executius, d’obra i d’instal.lacions, per l’adequació legal de l’establiment. Incloent PCI (Protecció contra incendis), accessibilitat i tots els aspectes relacionats amb la normativa ambiental (sorroll, residus, focus emissors, abocaments…)

Direcció d‘obra, i d’execució dels projectes executius d’adequació Legal

Direcció d’obra i d’execució corresponents als projectes executius d’obra i d’instal.lacions, per l’adequació legal de l’establiment. Incloent PCI (Protecció contra incendis), accessibilitat i tots els aspectes relacionats amb la normativa ambiental (sorroll, residus, focus emissors, abocaments…)

Gestiò, digitalització i seguiment documental legal.

Recerca, anàlisi, digitalització i endreçat de tots els antecedents Legals de l’establiment. Seguiment durant la fase d’obres de tota la documentació necessària (certificats, assaigs …) per legalitzar l’activitat.

Llicències d’Obres

Realització dels projectes i tràmits de sol.licitud de llicència d’obres (menors, IIT – informes d’idoneïtat tècnica -, majors…), amb un assessorament previ i suport en el procés d’obra, gestionant amb l’entitat de control i l’administració i redactant del certificat final d’obres.

Legalització d’instal.lacions amb reglamentació especifícica

Confecció i tramitació de l’expedient per a la inscripció de les instal·lacions tècniques al registre d’instal·lacions industrials de l’administració (Electricitat, Climatització, Aparells a Pressió, Gas, Instal·lacions frigorífiques, Instal·lacions de protecció Contraincendis)

Coordinació de seguretat i salut i control de qualitat en obres d’adequació Legal

Realització de totes les atribucions estipulades al R.D. 1627/1997 sobre seguretat i salut a les obres, aprovacions dels plans de seguretat dels industrials contractats i control dels subcontractistes segons Llei PRL (Prevenció de Riscos Laborals).Així com coordinació de les activitats d’obra i anàlisi del procés constructiu per evitar riscos

Plans d’autoprotecció i la seva implantació

Redacció i homologació del PAU, Formació, Simulacres (de despatx i amb actuants) i manteniment del PAU

Español