Agència de Salut Pública de Barcelona

  • Propietat: Agència de Salut Pública de Barcelona
  • Any d’actuació: 2008 – 2018
  • Superfície construïda: 10.133 m²

Consultoria Tècnica

Seguiment i assessorament tècnic en el contracte d’una empresa externa de manteniment per a la realització del manteniment normatiu, preventiu, correctiu i conductiu dels edificis adscrits a l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) i el suport mitjançant l’eina de gestió del manteniment assistida per ordinador (GMAO).

Suport i coordinació en la implantació d’un GMAO per a les instal·lacions de le dependències adscrites a l’Agència. Inclou la realització dels inventaris de les instal·lacions, la definició dels diagrames de flux i l’elaboració dels plans de manteniment, així com l’adaptació de tota la informació en el format del programa.

Auditoria i redacció d’un pla de manteniment preventiu de les instal·lacions, redacció del plec tècnic, suport en la redacció del plec administratiu i assistència a la contractació per a l’externalització dels serveis de manteniment normatiu, preventiu, correctiu i conductiu de les instal·lacions del laboratori Peracamps de l’Agència.

Aixecament de les instal·lacions i elaboració d’un pla de manteniment preventiu d’aquestes, amb descripció de gamma, tasques i periodicitats i costos, dels edificis adscrits a l’ASPB. Redacció del plec tècnic, suport en la redacció del plec de clàusules administratives particulars i assistència a la contractació per a l’externalització dels serveis de manteniment normatiu, preventiu, correctiu i conductiu dels edificis adscrits a l’ASPB.

Consultoria Legal

Assessorament legal, legalització de les activitats dels diferents laboratoris i espais administratius i tràmit de legalització instal.lacions contra incendis segons Instrucció Tècnica 1/2009 RIPCI

ca