• Consultoria Tècnica

    Ajudem als nostres clients a dissenyar i portar a terme la millor estratègia en vers les seves necessitats tècniques, des d’una vesant de partnership aportant el nostre know how i valors per al seu èxit.

    Descarregar la presentació

Concept design

En una fase prèvia al procés d’enginyeria, es proposen dissenys conceptuals que donin resposta a les necessitats del client i s’elaboren estudis previs i avantprojectes.

Pla director d’instal·lacions

Redacció de plans directors que analitzin l’evolució de les instal·lacions en el temps per a donar resposta a les necessitats actuals i futures de l’equipament.

BIM

ARCbcn ofereix serveis d’implementació BIM amb un enfoc de retorn de la inversió. L’equip treballarà amb l’organització del client desenvolupant plans d’implantació BIM a nivell organitzatiu, departamental o per projecte.

Optimització de la qualitat de l’aire

ARCbcn ajuda empreses i administracions a transformar la crisi de la COVID-19 en una oportunitat per a millorar les seves instal·lacions i reorganitzar els seus processos, assegurant el benestar dels treballadors.

Per fer-ho ARCbcn ha dut a terme un estudi exhaustiu dels sistemes HVAC dels edificis i altres tecnologies de purificació per assegurar donar el millor servei de consultoria i enginyeria davant la COVID-19.

Commissioning i post commissioning

Procés de control de qualitat de les instal·lacions executades centrant-se en la posta en marxa i ajust de les instal·lacions per tal de garantir-ne un òptim funcionament.

Serveis tècnics externalitzats

Assessorament de forma continuada al client al voltant de la construcció, gestió i manteniment dels seus equipaments pel que fa a l’àmbit de les instal·lacions i energia.

Auditoria tècnica

Elaboració d’un document d’avaluació tècnica que analitza l’obsolescència de la instal·lació, el mal funcionament, així com errors de disseny o incompliments de normativa.

Projectes justificació PCI (Protecció Contra Incendis)

Elaboració de projectes bàsics de PCI per a obtenir l’informe favorable de bombers, del tècnic municipal o de l’entitat de control.

Pla de manteniment

Elaboració d’un pla d’actuació continuada sobre les instal·lacions per garantir un bon ús i conservació de les mateixes, d’acord amb les normatives vigents.

Assistència a la contractació d’obres i serveis

Assessorament i redacció de diversos documents per a les licitacions d’obres (redacció projectes, construcció obres, etc) i/o externalització de serveis (manteniment, neteja, etc.). Redacció de plecs tècnics, definició de solvències tècniques, criteris adjudicació i penalitzacions. Valoració d’ofertes tècniques i redacció dels informes tècniques de valoració.

Plans directors per a licitacions

Estudi de les licitacions actuals i classificació i calanderització de les següents.

Implementació de sistemes GMAO/FM

Assessorament i donar suport en la implantació de sistemes de Gestió del Manteniment Assistit per Ordinador (GMAO) i/o Software de Facility Management.

Seguiment contractes de serveis de FM

Donar suport als clients a realitzar el seguiment dels contractes de serveis de facilities externalitzats (manteniment, neteja, etc).

ca