Propietat:

Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB)

Any d’actuació:

2016 – 2021

Superfície construïda:

50.000 m²

Enginyeria de Projectes

 • Projecte de millora i sanejament del col·lector de fred per a treball a cabal variable.
 • Reforma integral de la climatització de l’espai de Biobancs amb connexió a la instal·lació centralitzada i producció independent de fred.
 • Reforma integral dels seminaris de la planta baixa de l’edifici i plaça pública.

Consultoria Tècnica

 • Pla Director d’Instal·lacions al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), analitzant les instal·lacions actuals de climatització, electricitat i càmbres frigorífiques per tal de proposar actuacions de millora i actualització.
 • Redacció dels plecs tècnics, suport en la redacció dels plecs de clàusules administratives, així com el suport en la redacció dels criteris de valoració i les penalitzacions en cas de manca del servei, per a la licitació dels contractació d’obres i/o serveis: l’execució d’obres en els laboratoris i sala de calderes, compra de mobiliari, manteniment aparells elevadors, equips de purificació d’aigua, recollida de residus i manteniment integral de l’edifici.
 • Auditoria de la gestió d’imatges del circuit tancat de televisió (CCTV).

Consultoria Legal

 • Auditoria i pla director legal per compliment normatiu de l’edifici.
 • Legalització de laboratoris de la Universitat Pompeu Fabra ubicats a les plantes P3, P4, P7 i P8 de l’edifici del PRBB.
 • Seguiment obres d’adequació legal PDL.
 • Gestió Llicència Ambiental d’Activitats i Permís d’Abocament.
 • Pla d’autoprotecció i homologació segons el Decret 30/2015
 • Actualització llicència ambiental dels laboratoris de la Universitat Pompeu Fabra (6250 m2) al PRBB.