Propietat:

EADOP – Generalitat de Catalunya

Any d’actuació:

Des de 2008

Superfície construïda:

3.288 m² (conjunt llibreries)

Consultoria Tècnica

  • Auditoria d’instal·lacions, consultoria i assistència en l’assessorament del manteniment de les instal·lacions de 4 edificis adscrits a l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
  • Assessorament i/o redacció del plec tècnic, plec de clàusules administratives, criteris de valoració i les penalitzacions en cas de manca del servei, per a la licitació del servei de manteniment integral de les instal·lacions de les oficines de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial de Publicacions de la Generalitat de Catalunya (EADOP).