• Propiedad: Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB)
  • Arquitectes: Manel Brullet i Albert de Pineda
  • Años de actuación: 2016 – 2021
  • Superficie construida: 50.000 m²

Ingeniería de proyectos

Projecte de millora i sanejament del col·lector de fred per a treball a cabal variable.

Reforma integral de la climatització de l’espai de Biobancs amb connexió a la instal·lació centralitzada i producció independent de fred.

Reforma integral dels seminaris de la planta baixa de l’edifici i plaça pública.

Conversió dels despatxos i sales de reunions de la segona planta en laboratoris d’ús general.

Consultoría Técnica

Pla Director d’Instal·lacions al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), analitzant les instal·lacions actuals de climatització, electricitat i càmbres frigorífiques per tal de proposar actuacions de millora i actualització.

Redacció dels plecs tècnics, suport en la redacció dels plecs de clàusules administratives, així com el suport en la redacció dels criteris de valoració i les penalitzacions en cas de manca del servei, per a la licitació dels contractació d’obres i/o serveis: l’execució d’obres en els laboratoris i sala de calderes, compra de mobiliari, manteniment aparells elevadors, equips de purificació d’aigua, recollida de residus i manteniment integral de l’edifici.

Auditoria de la gestió d’imatges del circuit tancat de televisió (CCTV).

Consultoría Legal

Auditoria i pla director legal per compliment normatiu de l’edifici.

Legalització de laboratoris de la Universitat Pompeu Fabra ubicats a les plantes P3, P4, P7 i P8 de l’edifici del PRBB.

Seguiment obres d’adequació legal PDL.

Gestió Llicència Ambiental d’Activitats i Permís d’Abocament.

Pla d’autoprotecció i homologació segons el Decret 30/2015

Actualització llicència ambiental dels laboratoris de la Universitat Pompeu Fabra (6250 m2) al PRBB.

ES