Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB)

  • Property: Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB)
  • Years: 2016 – 2023
  • Superfície construïda: 50.000 m²

Project Engineering

Projecte de millora i sanejament del col·lector de fred per a treball a cabal variable.

Reforma integral de la climatització de l’espai de Biobancs amb connexió a la instal·lació centralitzada i producció independent de fred.

Reforma integral dels seminaris de la planta baixa de l’edifici i plaça pública.

Conversió dels despatxos i sales de reunions de la segona planta en laboratoris d’ús general per a l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques.

Reforma de les instal·lacions dels laboratoris d’experimentació Zebrafish i Xenopus, situats a la planta semisoterrani del PRBB.

Technical Consulting

Pla Director d’Instal·lacions al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), analitzant les instal·lacions actuals de climatització, electricitat i càmbres frigorífiques per tal de proposar actuacions de millora i actualització.

Redacció dels plecs tècnics, suport en la redacció dels plecs de clàusules administratives, així com el suport en la redacció dels criteris de valoració i les penalitzacions en cas de manca del servei, per a la licitació dels contractació d’obres i/o serveis: l’execució d’obres en els laboratoris i sala de calderes, compra de mobiliari, manteniment aparells elevadors, equips de purificació d’aigua, recollida de residus i manteniment integral de l’edifici.

Auditoria de la gestió d’imatges del circuit tancat de televisió (CCTV).

Legal Consulting

Auditoria i pla director legal per compliment normatiu de l’edifici.

Legalització de laboratoris de la Universitat Pompeu Fabra ubicats a les plantes P3, P4, P7 i P8 de l’edifici del PRBB.

Seguiment obres d’adequació legal PDL.

Gestió Llicència Ambiental d’Activitats i Permís d’Abocament.

Pla d’autoprotecció i homologació segons el Decret 30/2015

Actualització llicència ambiental dels laboratoris de la Universitat Pompeu Fabra (6250 m2) al PRBB.

Redacció del Projecte d’Activitats dels Laboratoris de l’European Molecular Biology Laboratory.

en_GB