Propietat:

Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació

Any d’actuació:

2016

Consultoria Tècnica

  • Redacció i elaboració d’un pla de manteniment preventiu per a les instal·lacions d’energia solar per a 32 promocions d’habitatges socials i per a les instal·lacions de producció centralitzada de fred, calor i ACS de 5 promocions d’habitatges socials, tots ells adscrits al Patronat Municipal d’Habitatges de Barcelona, actualment l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació. Redacció del plec tècnic, suport en la redacció del plec de clàusules administratives per a l’externalització dels serveis de manteniment normatiu, preventiu, correctiu i conductiu i de subministrament d’energia tèrmica.