• Propietat: Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB)
  • Any d’actuació: 2016 – 2022

Enginyeria de projectes

Projecte bàsic i executiu de la construcció d’un edifici d’habitatges protegits al carrer Marroc nº 180 de Barcelona, realitzada amb mòduls acoblats a fabricat i amb l’objectiu d’aconseguir un edifici tipus “NZEB”.

Consultoria Tècnica

Redacció i elaboració d’un pla de manteniment preventiu per a les instal·lacions d’energia solar per a 32 promocions d’habitatges socials i per a les instal·lacions de producció centralitzada de fred, calor i ACS de 5 promocions d’habitatges socials, tots ells adscrits al Patronat Municipal d’Habitatges de Barcelona, actualment l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació. Redacció del plec tècnic, suport en la redacció del plec de clàusules administratives per a l’externalització dels serveis de manteniment normatiu, preventiu, correctiu i conductiu i de subministrament d’energia tèrmica.

ca