• Propietat: Institut Català Salut (ICS)
  • Anys d’actuació: 2018 – 2021
  • Superfície construída: 12.043 m²

Enginyeria de projectes

Projecte executiu de les instal·lacions integrals per a la construcció d’un nou laboratori de microbiologia a l’Hospital de Bellvitge. Consta d’instal·lacions de climatització, ventilació, fontaneria, sanejament, electricitat, senyals febles, protecció contra incendis, aigua purificada, gasos tècnics, etc.

Consultoria Tècnica

Valoració de les ofertes tècniques presentades pel concurs públic obert per a les obres de reforma i ampliació de l’àrea de Radiofarmàcia i sales annexes a l’Hospital Universitari de Bellvitge separat en dos lots, un lot corresponent a l’obra civil i un segon lot corresponent a les instal·lacions, realitzat en dues fases d’execució.

Assessorament i/o redacció de plecs tècnics, plecs de clàusules administratives, criteris de valoració i les penalitzacions en cas de manca del servei, per a la licitació de diverses contractacions d’obres i/o serveis per a les unitats de: manteniment, Seguretat i Comunicacions, Electromedicina, Hoteleria, Infraestructures i serveis generals.

Consultoria Legal

Projecte executiu de la reforma i ampliació de la instal·lació de detecció d’incendis del complex.

ca