• Propietat: Institut Català Salut (ICS)
  • Anys d’actuació: 2018 – 2023
  • Superfície construïda: 12.043 m²

Enginyeria de projectes

Projecte executiu de les instal·lacions integrals per a la construcció d’un nou laboratori de microbiologia a l’Hospital de Bellvitge. Consta d’instal·lacions de climatització, ventilació, fontaneria, sanejament, electricitat, senyals febles, protecció contra incendis, aigua purificada, gasos tècnics, etc.

Projecte executiu i direcció d’obra per a la reforma i ampliació del nou laboratori d’Anatomia Patològica de l’hospital. L’actuació de les reformes inclou un bloc quirúrgic, de citologia, d’autòpsia, zones comunes, despatxos i secretaries, que sumen un total de 1.800 m² de superfície.

Consultoria Tècnica

Valoració de les ofertes tècniques presentades pel concurs públic obert per a les obres de reforma i ampliació de l’àrea de Radiofarmàcia i sales annexes a l’Hospital Universitari de Bellvitge separat en dos lots, un lot corresponent a l’obra civil i un segon lot corresponent a les instal·lacions, realitzat en dues fases d’execució.

Assessorament i/o redacció de plecs tècnics, plecs de clàusules administratives, criteris de valoració i les penalitzacions en cas de manca del servei, per a la licitació de diverses contractacions d’obres i/o serveis per a les unitats de: manteniment, Seguretat i Comunicacions, Electromedicina, Hoteleria, Infraestructures i serveis generals.

Consultoria Legal

Projecte executiu de la reforma i ampliació de la instal·lació de detecció d’incendis del complex.

CA