• Nom oficial: GEOT€CH (Geothermal Technology for €conomic Cooling and Heating).
  • Anys d’actuació: 2015 – 2019
  • Consorci: 15 socis

Consultoria Energètica

L’objectiu global és estimular i promocionar l’ús d’energies renovables per calefacció i refrigeració utilitzant bombes de calor amb intercanvi geotèrmic a poca profunditat a través de tecnologies innovadores en la perforació i en els bescanviadors de terreny. (Programa UE: Horizon 2020).

CA