Propietat:

Institut Català Salut (ICS) – Generalitat de Catalunya

Any d’actuació

2018 – 2020

Superfície construïda

12.043 m²

Enginyeria de Projectes

  • Projecte executiu de les instal·lacions integrals per a la construcció d’un nou laboratori de microbiologia a l’Hospital de Bellvitge. Consta d’instal·lacions de climatització, ventilació, fontaneria, sanejament, electricitat, senyals febles, protecció contra incendis, aigua purificada, gasos tècnics, etc.
  • Valoració de les ofertes tècniques presentades pel concurs públic obert per a les obres de reforma i ampliació de l’àrea de Radiofarmàcia i sales annexes a l’Hospital Universitari de Bellvitge separat en dos lots, un lot corresponent a l’obra civil i un segon lot corresponent a les instal·lacions, realitzat en dues fases d’execució.
  • Assessorament i/o redacció de plecs tècnics, plecs de clàusules administratives, criteris de valoració i les penalitzacions en cas de manca del servei, per a la licitació de diverses contractacions d’obres i/o serveis per a les unitats de: manteniment, Seguretat i Comunicacions, Electromedicina, Hoteleria, Infraestructures i serveis generals.

Consultoría Técnica

  • Valoració de les ofertes tècniques presentades pel concurs públic obert per a les obres de reforma i ampliació de l’àrea de Radiofarmàcia i sales annexes a l’Hospital Universitari de Bellvitge separat en dos lots, un lot corresponent a l’obra civil i un segon lot corresponent a les instal·lacions, realitzat en dues fases d’execució.
  • Assessorament i/o redacció de plecs tècnics, plecs de clàusules administratives, criteris de valoració i les penalitzacions en cas de manca del servei, per a la licitació de diverses contractacions d’obres i/o serveis per a les unitats de: manteniment, Seguretat i Comunicacions, Electromedicina, Hoteleria, Infraestructures i serveis generals.

Consultoría Legal

  • Projecte executiu de la reforma i ampliació de la instal·lació de detecció d’incendis del complex.