Entradas de]

,

Empresa VERLAN

Propiedad:

VERLAN SA

Años de actuación:

2015 – 2018

Superfície construïda:

1.639 m²

Consultoría Legal

 • Auditoria legal, projecte executiu, direcció d’obra i legalització d’activitat a l’empresa VERLAN S.A, dedicada a la fabricació de productes de matèries plàstiques termoplàstiques.

, , ,

Central Tèrmica d’Ecoenergies

Propiedad:

Ecoenergies Barcelona Sud, Zona Franca i Gran Via de L’Hospitalet, S.A.

Años de actuación:

2013

Superfície construïda:

284 m²

Ingeniería de proyectos

 • Projecte Executiu d’obra i instal·lacions per a l’ampliació de les instal·lacions de producció de calor de la central d’energia District Heating & Cooling Marina al recinte de Fira 2, a l’Hospitalet de Llobregat.
 • La  producció de calor per a la xarxa de DHC està ubicada en un recinte a la coberta del edifici Nexe, a l’interior del recinte de Fira-2, on es va realitzar la instal·lació de tres calderes amb una potència total instal·lada de 9.800 kW. Amb la reforma s’incorporen dues calderes noves de 6,5 MW c/u i es redistribueixen les existent aconseguint una potència de fins als 20 MW.
 • Les feines realitzades són el projecte executiu, la direcció d’obra i els projectes específics per a l’obtenció de permisos.

,

Bodegues La Gramanosa

Propiedad:

La Gramanosa

Arquitecto:

B720 Arquitectes

Años de actuación:

2016

Superfície construïda:

1.800 m²

Ingeniería de proyectos

 • Projecte d’unes noves bodegues de cava d’alta qualitat, dotades d’elements i sistemes d’una elevada tecnificació, especialment pel que fa als sistemes de procés productiu, així com dels elements de gestió de l’aigua i dels sistemes energètics. Producció energètica 100% geotèrmica.

,

CPD Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI)

Propiedad:

Generalitat de Catalunya

Años de actuación:

2016

Superfície construïda:

500 m²

Ingeniería de proyectos

 • Ampliació i reforma del Centre de Processament de Dades (CPD) del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat de Catalunya, ubicat a l’Hospitalet del Llobregat, incloent totes les instal.lacions i sistemes equivalents a una qualificació TIER 3.

,

CPD del Parc Sanitari Pere Virgili

Propiedad:

Parc Sanitari Pere i Virgili

Años de actuación:

2018

Ingeniería de proyectos

 • Projecte de millora de les instal·lacions de climatització i electricitat del Centre de Processament de Dades (CPD) del Parc Sanitari Pere i Virgili, considerant tots els criteris de seguretat de subministre i redundància dels equips tèrmics i de subministre elèctric.

, ,

Barcelona Supercomputing Center

Propiedad:

Barcelona Supercomputing Center

Años de actuación:

2016

Superfície construïda:

500 m²

Consultoría Técnica

 • Establiment de les especificacions tècniques, redacció dels plecs tècnics i administratius per al concurs d’enginyeria de disseny de les infraestructures generals que alimentaran al nou supercomputador Mare Nostrum 4.
 • Redacció del plec tècnic i suport en la redacció del plec de clàusules administratives per a la redacció dels projectes tècnics del nou CPD que el Barcelona Supercomputing Center (BSC) construeix dins del nou edifici del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC.

Consultoría Energética

 • Treballs de consultoria, per analitzar i proposar els sistemes energètics òptims per a satisfer les necessitats energètiques del nou supercomputador Mare Nostrum 4 (10MWe + 10 MWt), situat al Barcelona Supercomputing Center (BSC). S’ha estudiat l’opció de trigeneració amb gas natural en front de l’opció convencional de connexió a la xarxa elèctrica.

,

Habitatges Agència d’Energia Barcelona

Propiedad:

Agència de l’Energia de Barcelona (AEB)

Any d’actuació

2015 – 2018

Consultoría Energética

 • Elaboració d’un catàleg de partides d’obra per a mesures de millora energètica en l’interior d’habitatges. Realització de propostes d’actuacions en clau d’eficiència energètica i costos associats per a la realització de mesures que millorin i redueixin la demanada interior dels habitatges.

, ,

Complex residencial Unió Vidriera de Badalona

Propiedad:

Edificios Can Valls, SL

Arquitecto:

A12 Arquitectes

Años de actuación:

2013 – 2017

Superfície construïda:

37.320 m²

Ingeniería de proyectos

 • Projecte bàsic i executiu d’un complex residencial dividit en tres blocs (dos destinats a venta lliura i un altre a protecció oficial) situat al recinte de la Unió Vidriera de Badalona, amb una superfície de 37.320,20 m2.
 • El complex suma un total de 140 habitatges, incloent places d’aparcament i trasters, així com 23 locals comercials situats en planta baixa.
 • Realització del disseny, dimensionat i treballs relatius a les instal·lacions d’electricitat amb eletrificació elevada, xarxa de terres, parallamps, climatització amb aerotèrmia, ventilació, extracció, fontaneria, sanejament, protecció contra incendis, senyals febles i protecció/seguretat.

Consultoría Legal

 • Redacció i tramitació dels projectes específics necessaris per a l’obtenció de la llicència d’obres i llicència de primera ocupació:

– Justificació del compliment de la normativa de protecció contra incendis, separata PCI per a l’informe favorable de bombers

– Llicència ambiental de l’aparcament

,

Llibreries de la Generalitat de Catalunya

Propiedad:

EADOP – Generalitat de Catalunya

Años de actuación:

Des de 2008

Superfície construïda:

3.288 m² (conjunt llibreries)

Consultoría Técnica

 • Auditoria d’instal·lacions, consultoria i assistència en l’assessorament del manteniment de les instal·lacions de 4 edificis adscrits a l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
 • Assessorament i/o redacció del plec tècnic, plec de clàusules administratives, criteris de valoració i les penalitzacions en cas de manca del servei, per a la licitació del servei de manteniment integral de les instal·lacions de les oficines de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial de Publicacions de la Generalitat de Catalunya (EADOP).

,

Mutua Universal

Propiedad:

Mutua Universal

Años de actuación:

2014

Superfície construïda:

75.000 m²

Ingeniería de proyectos

 • Auditoria tècnica, legal i de gestió del Security & Safety de la Mutua Universal. En aquesta ocasió ARCbcn ha estat l’encarregada de fer una auditoria tècnica, legal i de la gestió integral de les Iinstal.lacions de Seguretat (PCI, Intrusió, CCTV i Sistemes Integrats) de tots els establiments de Mutua Universal a Espanya.

,

Sala Razzmatazz

Propiedad:

Razzmatazz

Any d’actuació

2014

Superfície construïda:

1.058 m²

Ingeniería de proyectos

 • Projecte Executiu d’Obra i Instal·lacions per a la connexió a xarxa de Districlima de l’Edifici de Razzmatazz i la climatització de tota la sala 1.
 • S’ha instal·lat un sistema de difusió nou a la sala 1 i a més s’hi han substituït les refrigeradores antigues per una subcentral connectada a la xarxa de Districlima. L’alimentació dels dos climatitzadors instal·lats de 35.000 m3/h s’alimenten amb dues bateries amb recuperació de succió. D’una banda la bateria de fred, amb potència disponible de 300kW, i d’una altra, una bateria de calor de 150kW. Tots els elements queden integrats a la coberta de l’edifici.