Entradas de]

Nou Reial Decret 390/2021 de Certificació Energètica d’Edificis

Certificació Energètica

 
 • A partir del 3 de juny ha entrat en vigor el nou Reial Decret 390/2021, d’1 de juny, pel que s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de la eficiència energètica dels edificis
   
  En resum, els principals canvis són:

Ampliació de l’àmbit d’aplicació a:

 • Edificis de nova construcció
 • Edificis o parts d’edificis existents que es venguin o  lloguin a un nou arrendatari.
 • Edificis o parts d’edificis que pertanyen o són ocupats per una administració pública amb una superfície útil total superior a 250 m2.
 • Edificis o parts d’edificis en els què es realitzin reformes o ampliacions:
  • Substitució, instal·lació o renovació de les instal·lacions tèrmiques.
  • Intervenció en més del 25% de la superfície total de l’envolupant tèrmica final de l’edifici.
  • Ampliació de més d’un 10% de la superfície o el volum construït de la unitat o unitats d’ús sobre les què s’intervingui, quan la superfície útil total ampliada superi els 50m2.
 • Edificis o parts d’edificis amb superfície superior a 500m2 (administratius, sanitaris, comercials, residencial públic, docent, cultural…)
 • Edificis que hagin de realitzar obligatòriament la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE) o inspecció equivalent.

Obligació de realitzar una visita

El tècnic competent realitzarà com a mínim una visita a l’immoble, amb una antelació màxima de tres mesos abans de l’emissió del certificat.
 

Modificació de la certificació en fase de projecte i d’obra acabada:

Serà d’aplicació en els edificis d’obra nova i en edificis o parts d’edificis en els què es realitzin reformes o ampliacions.
 

Validesa, renovació i actualització del certificat d’eficiència energètica:

El certificat d’eficiència energètica tindrà una validesa màxima de 10 anys, excepte quan la qualificació energètica per emissions o per energia primària no renovable sigui una G, aleshores la validesa màxima serà de 5 anys.
 

Reforç de l’obligació d’informar i ensenyar l’etiqueta de certificació energètica en qualsevol publicitat de l’immoble que es vulgui  vendre o llogar:

Tota persona física o jurídica que publiqui o permeti la publicació d’informació sobre la venda o lloguer d’un edifici o de part del mateix, ja sigui en agències immobiliàries, tanques publicitàries, pàgines web, portals immobiliaris, catàlegs, premsa o similars estaran obligats a incloure la informació relativa a la seva qualificació d’eficiència energètica. 
 

Obtenció del certificat i obligatorietat d’exhibir l’etiqueta d’eficiència energètica:

Les obligacions d’obtenir el certificat dels edificis administratius, rehabilitacions, edificis terciaris de més de 500 m2 i edificis que hagin de disposar de la ITE, (àmbit d’aplicació c), d), e) i f)) i d’exhibir l’etiqueta energètica en edificis administratius i edificis terciaris de més de 500 m2, s’han de complir abans de dotze mesos des de l’entrada en vigor d’aquest Real decret.

 

Entrevista a Gustavo Crespo – Cluster de Seguretat Contra Incendis

Qui és qui al Clúster de Seguretat Contra Incendis?

Ja podeu llegir l’entrevista a Gustavo Crespo Torres d’ARCbcn, consulting engineers, del cicle d’entrevistes als associats del Clúster de Seguretat Contra Incendis de Catalunya “El repte més important és sensibilitzar a tots els agents implicats en la construcció que invertir en seguretat contra incendis és i serà sempre rendible.”

,

Edifici ECOURBAN

Propiedad:

ICAEN

Años de actuación:

2010 – 2015

Superfície construïda:

6.500 m²

Consultoría Energética

 • Estudi de viabilitat tècnica i econòmica de la connexió de l’edifici Verd del complex ECOURBAN, seu de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), a la xarxa de District Heating & Cooling del districte 22@, gestionada per l’empresa Districlima.
 • Anàlisi de les instal·lacions existents, determinació de potències i demandes tèrmiques, estudi de les solucions tècniques (ubicació sala tècnica i integració a la xarxa de l’edifici), avaluació tècnica i econòmica de la proposta final de connexió a la xarxa de Districlima.

,

Xarxa d’Andorra

Propiedad:

Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA)

Años de actuación:

2014 – 2016

Superfície construïda:

140.000 m²

Consultoría Energética

 • Estudi del potencial tèrmic i de demanda calorífica realitzat al nucli urbà de Canillo (Andorra). Aquest estudi permet valorar el potencial i possibilitats per plantejar la implantació d’una xarxa de calor de districte.
 • Estudi del cost de producció d’energia calorífica (€/MWh) amb diferents tecnologies de producció: caldera de gasoil, bomba de calor elèctrica, caldera de biomassa i xarxa de distribució DHC.
 • Realització d’un estudi tarifari i contractual de xarxes de calor de districte, contemplant el model de gestió i finançament, l’anàlisi de tarifes i realitzant una comparativa de costos amb instal·lacions convencionals així com les característiques i condicions tècniques i contractuals. Es proposen varies opcions tarifàries per a la xarxa d’Andorra.
 • Redacció del Plec de Prescripcions Tècniques per a la selecció de l’equip d’enginyeria per dur a terme la realització d’un Projecte d’Eficiència Energètica que inclou: l’estudi previ de mesures, el projecte d’enginyeria de detall de les mesures proposades i el balanç energètic i econòmic de les mateixes.

, ,

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació

Propiedad:

 Generalitat de Catalunya

Años de actuación:

2013 – 2016

Superfície construïda:

22.500 m²

Ingeniería de proyectos

 • Ampliació i reforma de la Sala d’Operacions i Control del centre.

Consultoría Técnica

 • Confecció d’un pla director per a la reforma de les instal·lacions de clima i ventilació de l’edifici CTTI (Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació), en funció de l’anàlisi realitzat, on s’han incorporat tant les propostes de millora, com un anàlisi econòmic dels estalvis de cada mesura.
 • Desenvolupament d’una de les millores del pla director corresponent al projecte executiu de les Instal·lacions de ventilació en l’edifici del CTTI. Aquesta edificació consta de tres plantes soterrani (duescdestinades a aparcament), planta baixa, tres plantes d’oficines i coberta. L’actuació es desenvolupa principalment a l’última planta aprofitant les instal·lacions existents.
 • Redacció i elaboració d’un pla de manteniment preventiu i la creació d’un inventari de les instal·lacions de l’edifici, inclou l’edifici principal, edifici annex i nau. Redacció del plec tècnic, suport en la redacció del plec de clàusules administratives i assistència a la contractació per a l’externalització dels serveis de manteniment normatiu, preventiu, correctiu i conductiu dels edificis

,

Districlima 22@

Propiedad:

Districlima

Años de actuación:

2018 – 2028

Consultoría Técnica

 • Estudi de viabilitat per a la construcció d’una central de producció tèrmica per a l’ampliació de la xarxa “District Heating & Cooling” de Districlima al 22@ de Barcelona. Central d’alta eficiència extraient energia de l’aigua del mar amb capacitat de fins a 40 MW.
 • S’incorpora també capacitat d’acumulació d’energia en forma de gel.

,

Empresa VERLAN

Propiedad:

VERLAN SA

Años de actuación:

2015 – 2018

Superfície construïda:

1.639 m²

Consultoría Legal

 • Auditoria legal, projecte executiu, direcció d’obra i legalització d’activitat a l’empresa VERLAN S.A, dedicada a la fabricació de productes de matèries plàstiques termoplàstiques.

, , ,

Central Tèrmica d’Ecoenergies

Propiedad:

Ecoenergies Barcelona Sud, Zona Franca i Gran Via de L’Hospitalet, S.A.

Años de actuación:

2013

Superfície construïda:

284 m²

Ingeniería de proyectos

 • Projecte Executiu d’obra i instal·lacions per a l’ampliació de les instal·lacions de producció de calor de la central d’energia District Heating & Cooling Marina al recinte de Fira 2, a l’Hospitalet de Llobregat.
 • La  producció de calor per a la xarxa de DHC està ubicada en un recinte a la coberta del edifici Nexe, a l’interior del recinte de Fira-2, on es va realitzar la instal·lació de tres calderes amb una potència total instal·lada de 9.800 kW. Amb la reforma s’incorporen dues calderes noves de 6,5 MW c/u i es redistribueixen les existent aconseguint una potència de fins als 20 MW.
 • Les feines realitzades són el projecte executiu, la direcció d’obra i els projectes específics per a l’obtenció de permisos.

,

Bodegues La Gramanosa

Propiedad:

La Gramanosa

Arquitecto:

B720 Arquitectes

Años de actuación:

2016

Superfície construïda:

1.800 m²

Ingeniería de proyectos

 • Projecte d’unes noves bodegues de cava d’alta qualitat, dotades d’elements i sistemes d’una elevada tecnificació, especialment pel que fa als sistemes de procés productiu, així com dels elements de gestió de l’aigua i dels sistemes energètics. Producció energètica 100% geotèrmica.

,

CPD de la UAB

Propiedad:

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Años de actuación:

 2012 – 2017

Superfície construïda:

600 m²

Ingeniería de proyectos

 • Projecte executiu per a la reforma de la instal·lació de protecció contra-incendis del Centre de Processament de dades de l’Edifici dels Serveis Informàtics de la UAB. S’incorpora un sistema de detecció del tipus VESDA i un sistema d’extinció automàtica amb gas NOVEC 1230.
 • Amplicació de la producció tèrmica de fred de la seu del Port d’Informació Científica (PIC) de la UAB. L’actuació consisteix en la incorporació d’una nova planta refredadora amb recuperació de calor per a l’escalfament de la resta de l’edifici. Els serveis d’enginyeria han estat la redacció del Projecte Executiu, Direcció d’Obra, coordinació de Seguretat i Salut i Legalització de la nova instal·lació.

,

CPD Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI)

Propiedad:

Generalitat de Catalunya

Años de actuación:

2016

Superfície construïda:

500 m²

Ingeniería de proyectos

 • Ampliació i reforma del Centre de Processament de Dades (CPD) del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat de Catalunya, ubicat a l’Hospitalet del Llobregat, incloent totes les instal.lacions i sistemes equivalents a una qualificació TIER 3.

,

CPD del Parc Sanitari Pere Virgili

Propiedad:

Parc Sanitari Pere i Virgili

Años de actuación:

2018

Ingeniería de proyectos

 • Projecte de millora de les instal·lacions de climatització i electricitat del Centre de Processament de Dades (CPD) del Parc Sanitari Pere i Virgili, considerant tots els criteris de seguretat de subministre i redundància dels equips tèrmics i de subministre elèctric.

, ,

Barcelona Supercomputing Center

Propiedad:

Barcelona Supercomputing Center

Años de actuación:

2016

Superfície construïda:

500 m²

Consultoría Técnica

 • Establiment de les especificacions tècniques, redacció dels plecs tècnics i administratius per al concurs d’enginyeria de disseny de les infraestructures generals que alimentaran al nou supercomputador Mare Nostrum 4.
 • Redacció del plec tècnic i suport en la redacció del plec de clàusules administratives per a la redacció dels projectes tècnics del nou CPD que el Barcelona Supercomputing Center (BSC) construeix dins del nou edifici del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC.

Consultoría Energética

 • Treballs de consultoria, per analitzar i proposar els sistemes energètics òptims per a satisfer les necessitats energètiques del nou supercomputador Mare Nostrum 4 (10MWe + 10 MWt), situat al Barcelona Supercomputing Center (BSC). S’ha estudiat l’opció de trigeneració amb gas natural en front de l’opció convencional de connexió a la xarxa elèctrica.