• Promotor: Ajuntament El Prat de Llobregat (Habitatges Municipals de Sabadell, SA)
  • Any d’actuació: 2021
  • Superfícies: LivingLab: 372.625 m² | GreenDeal: 29.208 m²

Consultoria Energètica

Assessorament energètic i ambiental en la presentació de la primera fase del projecte LivingLab El Prat als fons europeus dedicats a projectes d’innovació que donen resposta als reptes del EU Green Deal.

El projecte es basa en la construcció d’una nova àrea residencial plantejada com a un barri d’emissions netes cero, amb construcció segons criteris NZEBs, i en la qual la tasca d’ARCbcn ha estat la quantificació de demanda energètica final del barri i la estimació de la capacitat de potència d’autogeneració renovable en l’emplaçament i càlcul de ratis potencials d’autoconsum i independència de xarxa.

ca