Archive for category: Equipaments i Oficines

NUARB

Promotor:

ALDICER

Any d’actuació:

2020 

Enginyeria de Projectes

 • Projecte Bàsic
 • Projecte Executiu
 • Direcció de les Obres

Consultoria Legal

 • Legalitzacions
 • Llicència d’activitat

Consultoria de Sostenibilitat

 • Certificació LEED

Biblioteques municipals – Projecte SPEA

Propietat:

Ajuntament de Barcelona

Any d’actuació:

2012 – 2016

Superfície construïda:

15.100 m² (conjunt biblioteques)

Consultoria Energètica

 • Col·laboració en el desenvolupament del projecte Europeu SPEA (Smart Procurement European Alliance) sobre mesures d’eficiència energètica amb innovació, basat en la gestió energètica i amb compromís d’estalvis energètics mínims garantits de 10 biblioteques municipals de l’Ajuntament de Barcelona

Jutjats d’Arenys de Mar

Propietat:

Departament de Justícia – Generalitat de Catalunya

Any d’actuació:

2020 – 2021

Enginyeria de Projectes

 • Renovació dels sistemes de climatització i ventilació d’un edifici judicial d’Arenys de Mar. Nous sistemes de producció i ventilació, per dotar l’edifici de major confort i eficiència. Implantació de nou sistema BMS per control integral del l’edifici.
 • Modernització dels sistemes de seguretat de l’edifici, nou sistema de detecció d’incendis, nou sistema integral de seguretat contra intrusió i CTTV per vigilància.
 • Adequacions interiors a espais per actualitzar el programa funcional de l’edifici.

Oficines – Generalitat de Catalunya

Propietat:

Departament de Presidència i Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya

Any d’actuació:

2007 – 2006

Superfície construïda:

55.000 m² (conjunt edificis)

Consultoria Tècnica

 • Auditoria d’instal·lacions, consultoria i assistència en l’assessorament del manteniment de les instal·lacions de diverses dependències i edificis adscrits al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
 • Auditoria d’instal·lacions, consultoria i assistència en l’assessorament del manteniment de les instal·lacions de 10 edificis i dependències adscrits al Departament de la Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya.

Consultoria Energètica

 • Auditoria energètica de les instal·lacions de tres edificis adscrits a la Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya

Audiència Provincial i Jutjats de Lleida

Propietat:

Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya (INFRAESTRUCTURES SA)

Any d’actuació:

2015

Superfície construïda:

16.800 m²

Consultoria Tècnica

 • Auditoria tècnica de la instal·lació de climatització de l’edifici “El Canyeret” on s’allotja l’Audiència Provincial i els Jutjats de Lleida. L’auditoria ha analitzat el projecte executiu, l’execució de la instal·lació i el seu funcionament i ha realitzat propostes de millora valorades.

Schneider Electric

Propietat:

Schneider Electric

Any d’actuació:

2014

Superfície construïda:

9.360 m²

Consultoria Energètica

 • Estudi, revisió i actualització d’una auditoria energètica per a un edifici d’oficines de Schneider Electric al carrer Bac de Roda de Barcelona per a donar compliment a la revisió energètica de la ISO 50.001.

Oficines Epson Ibérica

Propietat:

Epson Ibérica, SAU

Any d’actuació:

2018 – 2019

Consultoria Energètica

 • Auditoria energètica de les oficines principals d’Epson Ibérica, situada al Camí de Ca n’Ametller 22 de Sant Cugat del Vallès, d’acord amb el Reial decret 56/2016. Actuació duta a terme: fer una anàlisi energètica, enquestes de comoditat per als treballadors, determinació de la viabilitat tècnica i econòmica de diverses mesures d’estalvi i auditoria d’energia de la flota de vehicles de lloguer d’Epson Ibérica.
 • Estudi i implementació d’un sistema de monitoratge energètica. L’actuació ha inclòs l’estudi dels diferents equips físics a instal·lar, l’avaluació del sistema de gestió energètica per poder fer el seguiment dels consums energètics, així com el seguiment de l’obra i de la posada en marxa. L’actuació s’ha desenvolupat arran de l’auditoria energètica realitzada.

Equipament carrer Anglesola

Propietat:

Ajuntament de Barcelona i BIMSA

Arquitecte:

H ARQUITECTES

Any d’actuació:

2017 – 2020

Superfície construïda:

1.693 m²

Consultoria Energètica

 • Redacció i seguiment del Pla de Mesura i Verificació de l’edifici d’equipaments del carrer Anglesola. El pla està redactat seguint el protocol IPMVP de EVO per tal de complir amb els requeriments i els objectius fitxats en l’estratègia de certificació LEED.

Consultoria de Sostenibilitat

 • Commissioning Authority de la certificació LEED a l’edifici d’equipaments del carrer Anglesola. Es realitza la recepció d’instal·lacions i el seguiment de l’obra per tal de que aquesta compleixi amb els requeriments i els objectius fitxats en l’estratègia de certificació LEED.

Cases Consistorials Ajuntament de Barcelona

Propietat:

Ajuntament de Barcelona

Any d’actuació:

2008 – 2020

Superfície construïda:

27.975 m²

Enginyeria de Projectes

 • Remodelació integral de la instal·lació d’electricitat (Mitja Tensió i Baixa Tensió) i de climatització de les tres cases consistorials de l’Ajuntament de Barcelona. L’actuació consisteix en la centralització de connexions de quadres i distribució tèrmica, l’optimització de la infraestructura general i el canvi de la instal·lació de climatització en un sistema a 4 tubs complementada amb un sistema de ventilació amb recuperació de calor. Tot Això amb l’edifici en funcionament.

Consultoria Tècnica

 • Elaboració i redacció d’un protocol per al funcionament de la instal·lació de climatització de les Cases Consistorials de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Coordinació, supervisió i seguiment dels contractes d’externalització de les tasques de manteniment preventiu i correctiu dels equips que formen l’estació transformadora (ET), el mòdul de transferència de càrrega (MTC) i el grup electrogen (GE) que donen servei a les instal·lacions elèctriques de les Cases Consistorials de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Auditoria de la instal·lació de climatització i ventilació (producció, distribució i elements terminals) de les Cases Consistorials (Casa de la Ciutat, edifici Nou i edifici Novíssim) de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Creació dels nous plànols de senyalització dels recorreguts d’evacuació de les Cases Consistorials (Casa de la Ciutat, Nou i edifici Novíssim) de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Aixecament i actualització dels esquemes unifilars i diagrama de flux dels quadres elèctrics, així com la ubicació en planta dels diferents quadres elèctrics i de control, i actualització de l’inventari dels quadres elèctrics estudiats per a la introducció en el sistema de gestió de manteniment de l’ajuntament.

Consultoria Energètica

 • Seguiment i assessorament en el contracte d’una ESE per a la construció, manteniment, garantia total i gestió energètica de la central de producció d’energia tèrmica (Fred, Calor i ACS) de l’Ajuntament de Barcelona. Inclou el seguiment dels rendiments mínims garantits, verificació d’estalvis energètics seguint el protocol IPMVP de EVO.
 • Redacció de plec tècnic, suport en la redacció del plec administratiu i assistència a la contractació, mitjançant procés de diàleg competitiu per a l’externalització, mitjançant model ESE, dels serveis d’execució, manteniment i gestió de la nova central de trigeneració de les Cases Consistorials de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Estudi de viabilitat tècnica i econòmica i projecte tècnic de la substitució dels equips actuals de fred i calor per un sistema de trigeneració, basat en la producció de calor per cogeneració i de fred per absorció, per als edificis Palau, Nou i Novíssim de l’Ajuntament de Barcelona

Casal de joves Trinitat Nova

Propietat:

Ajuntament de Barcelona

Arquitecte:

Cantallops-Vicente

Any d’actuació:

2015 – 2018

Superfície construïda:

800 m²

Enginyeria de Projectes

 • Projecte Bàsic i Executiu d’un Casal Municipal de Barri, amb usos administratius, sala d’actes, sala d’exposicions, bar i despatxos per a entitats al barri de Nou Barris de Barcelona.
 • Disseny segons standards nZEB: elements passius, producció amb geotèrmia, producció elèctrica amb panells fotovoltaics, Certificació Energètica A.

Consultoria Legal

 • Redacció i tramitació del projecte de llicència d’activitats.
Català