CPD de la UAB

Propietat:

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Any d’actuació:

 2012 – 2017

Superfície construïda:

600 m²

Enginyeria de Projectes

  • Projecte executiu per a la reforma de la instal·lació de protecció contra-incendis del Centre de Processament de dades de l’Edifici dels Serveis Informàtics de la UAB. S’incorpora un sistema de detecció del tipus VESDA i un sistema d’extinció automàtica amb gas NOVEC 1230.
  • Amplicació de la producció tèrmica de fred de la seu del Port d’Informació Científica (PIC) de la UAB. L’actuació consisteix en la incorporació d’una nova planta refredadora amb recuperació de calor per a l’escalfament de la resta de l’edifici. Els serveis d’enginyeria han estat la redacció del Projecte Executiu, Direcció d’Obra, coordinació de Seguretat i Salut i Legalització de la nova instal·lació.

CPD Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI)

Propietat:

Generalitat de Catalunya

Any d’actuació:

2016

Superfície construïda:

500 m²

Enginyeria de Projectes

  • Ampliació i reforma del Centre de Processament de Dades (CPD) del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat de Catalunya, ubicat a l’Hospitalet del Llobregat, incloent totes les instal.lacions i sistemes equivalents a una qualificació TIER 3.

CPD del Parc Sanitari Pere Virgili

Propietat:

Parc Sanitari Pere i Virgili

Any d’actuació:

2018

Enginyeria de Projectes

  • Projecte de millora de les instal·lacions de climatització i electricitat del Centre de Processament de Dades (CPD) del Parc Sanitari Pere i Virgili, considerant tots els criteris de seguretat de subministre i redundància dels equips tèrmics i de subministre elèctric.

Barcelona Supercomputing Center

Propietat:

Barcelona Supercomputing Center

Any d’actuació:

2016

Superfície construïda:

500 m²

Consultoria Tècnica

  • Establiment de les especificacions tècniques, redacció dels plecs tècnics i administratius per al concurs d’enginyeria de disseny de les infraestructures generals que alimentaran al nou supercomputador Mare Nostrum 4.
  • Redacció del plec tècnic i suport en la redacció del plec de clàusules administratives per a la redacció dels projectes tècnics del nou CPD que el Barcelona Supercomputing Center (BSC) construeix dins del nou edifici del BSC-CNS al Campus Nord de la UPC.

Consultoria Energètica

  • Treballs de consultoria, per analitzar i proposar els sistemes energètics òptims per a satisfer les necessitats energètiques del nou supercomputador Mare Nostrum 4 (10MWe + 10 MWt), situat al Barcelona Supercomputing Center (BSC). S’ha estudiat l’opció de trigeneració amb gas natural en front de l’opció convencional de connexió a la xarxa elèctrica.
Català