Cases Consistorials de l’Ajuntament de Barcelona

  • Propietat: Ajuntament de Barcelona
  • Any d’actuació: 2008 – 2020
  • Superfície construïda: 27.975 m²

Estalvi

207.000 kWh/any
67 Tn CO2/any

Enginyeria de projectes

Remodelació integral de la instal·lació d’electricitat (Mitja Tensió i Baixa Tensió) i de climatització de les tres cases consistorials de l’Ajuntament de Barcelona. L’actuació consisteix en la centralització de connexions de quadres i distribució tèrmica, l’optimització de la infraestructura general i el canvi de la instal·lació de climatització en un sistema a 4 tubs complementada amb un sistema de ventilació amb recuperació de calor. Tot Això amb l’edifici en funcionament.

Consultoria Tècnica

Elaboració i redacció d’un protocol per al funcionament de la instal·lació de climatització de les Cases Consistorials de l’Ajuntament de Barcelona.

Coordinació, supervisió i seguiment dels contractes d’externalització de les tasques de manteniment preventiu i correctiu dels equips que formen l’estació transformadora (ET), el mòdul de transferència de càrrega (MTC) i el grup electrogen (GE) que donen servei a les instal·lacions elèctriques de les Cases Consistorials de l’Ajuntament de Barcelona.

Auditoria de la instal·lació de climatització i ventilació (producció, distribució i elements terminals) de les Cases Consistorials (Casa de la Ciutat, edifici Nou i edifici Novíssim) de l’Ajuntament de Barcelona.

Creació dels nous plànols de senyalització dels recorreguts d’evacuació de les Cases Consistorials (Casa de la Ciutat, Nou i edifici Novíssim) de l’Ajuntament de Barcelona.

Aixecament i actualització dels esquemes unifilars i diagrama de flux dels quadres elèctrics, així com la ubicació en planta dels diferents quadres elèctrics i de control, i actualització de l’inventari dels quadres elèctrics estudiats per a la introducció en el sistema de gestió de manteniment de l’ajuntament.

Consultoria Energètica

Seguiment i assessorament en el contracte d’una ESE per a la construció, manteniment, garantia total i gestió energètica de la central de producció d’energia tèrmica (Fred, Calor i ACS) de l’Ajuntament de Barcelona. Inclou el seguiment dels rendiments mínims garantits, verificació d’estalvis energètics seguint el protocol IPMVP de EVO.

Redacció de plec tècnic, suport en la redacció del plec administratiu i assistència a la contractació, mitjançant procés de diàleg competitiu per a l’externalització, mitjançant model ESE, dels serveis d’execució, manteniment i gestió de la nova central de trigeneració de les Cases Consistorials de l’Ajuntament de Barcelona.

Estudi de viabilitat tècnica i econòmica i projecte tècnic de la substitució dels equips actuals de fred i calor per un sistema de trigeneració, basat en la producció de calor per cogeneració i de fred per absorció, per als edificis Palau, Nou i Novíssim de l’Ajuntament de Barcelona

ca